Om oss

Nett-Tjenester prosjekterer, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for netteiere og kraftproduksjonsselskaper og industri.

Vi ble etablert i 2010 og er i dag en del av Netel konsernet. Vi er fortiden 105 medarbeidere og hadde i 2022 en omsetning på 324 MNOK. Selskapet holder til i Fredrikstad og har engasjerte medarbeidere som leverer små og store prosjekter på både regionalnett og distribusjonsnett, samt vakt- og beredskapstjenester.

HMS og ytre miljø

I Nett-Tjenester verdsetter vi våre medarbeidere som den viktigste ressursen vår. Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode arbeidsforhold og betingelser for våre medarbeidere. Likevel er det aller viktigste å sørge for en trygg og sikker arbeidsplass som forebygger skader og ulykker. Vi har implementert et HMS-system med en klar policy og tilhørende instrukser som gir oss best mulig beskyttelse mot uønskede hendelser.

I vårt HMS-arbeid er vi også opptatt av å ivareta ytre miljø. Vi jobber kontinuerlig med å innføre tiltak som bidrar til å redusere vår påvirkning på miljøet. Vårt engasjement på dette området reflekteres også i vår miljøfyrtårnsertifisering. Her rapporterer vi årlig vårt klimafotavtrykk. Se & last ned vår klimarapport her (PDF).

Bærekraft

Raske og effektive løsninger skal vi være kjent for, dette går igjen i vår bærekraftarbeid som har mange konkrete tiltak. Disse står nedfelt i vår bærekraftstrategi. Ved utforming av denne strategien så er hele firmaet involvert, både via demokratiske beslutninger og grupper som har tatt ansvar på vegne av flere. For å ha en god gevinst og lykkes med bærekrafts arbeidet ser vi at involvering av absolutt alle er meget viktig. Disse bærekrafts målene til FN har høyest prioritet hos oss.

Godkjenninger og sertifiseringer

Nett-Tjenester er opptatt av å levere prosjekter av topp kvalitet. De arbeidene vi utfører er tuftet på et levende kvalitetssystem som ivaretar og kvalitetsikrer alle oppgavene i et prosjekt.

Vi har autorisasjon/godkjenning som:

  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Utføre lav- og høyspent forsyningsanlegg
  • Installatør gr. L
  • Godkjenning for AUS arbeider
  • Godkjenning som sakkyndig driftsleder
  • Sellicha-sertfisering
  • Godkjent lærlingbedrift
  • Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge

Åpenhetsloven

Nett-Tjenester er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.
Det er gjort et betydelig arbeid for gjennomgang av retningslinjer og kontrakter de siste årene for å sikre anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Det medfører at selskapet er godt rustet til å etterleve Åpenhetsloven. Les mer om hvordan vi i Nett-Tjenester forholder seg til Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven har som formål å øke kunnskap og bevisstgjøre virksomheter i forhold til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i hele leverandørkjeden.

Kunnskap og bevisstgjøring av den enkelte virksomhets ansvar for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede og forretningspartnere er sentralt i formålet.

For å oppfylle formålet gis allmennheten tilgang til å få informasjon om hva virksomheten gjør for å sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten og hele leverandørkjeden til virksomheten. Det skal også gis informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Nett-Tjenester er opptatt av at vår virksomhet skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Det er gjort et arbeid for gjennomgang av retningslinjer og kontrakter de siste årene for å sikre anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Det medfører at selskapet er godt rustet til å etterleve Åpenhetsloven.

Vi starter dokumentasjonen av vår etterlevelse som følger:

I vår virksomhet er det Daglig leder som har et overordnet ansvar for selskapets prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven. Vedkommende vil også være hovedansvarlig for henvendelser som gjelder selskapets informasjonsplikt etter åpenhetsloven.

Dersom du har nærmere spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på aapenhetsloven@nett-tjenester.net.

I Nett-Tjenester har vi oversikt over de leverandørkjeder og forretningsforbindelser vi bruker i produksjonen av våre tjenester. For å kunne oppfylle lovens krav til aktsomhetsvurderinger og redegjørelser knytte til disse vil vi vurdere om det er behov for å stille ytterligere avtalemessige krav i våre avtaler med leverandører.

Vi gjennomgår og oppdaterer våre interne retningslinjer jevnlig, som våre etiske retningslinjer, for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Dette omfatter retningslinjer internt, men også krav til våre leverandører og forretningsforbindelser.

På bakgrunn av kartleggingen vil vi gjennomføre de risikoanalyser og vurderinger som loven gir anvisning på, samt publisere disse vurderingene i en årlig redegjørelse.

Første blir publisert innen 1.juli 2024.

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+