Leveringsvilkår for byggestrøm

Bestilling og leveringstid

Bestilling og oppsigelse skal skje skriftlig via skjema på våre nettsider.

Normal leveringstid er innen 5 arbeidsdager fra skriftlig bestilling er mottatt.

Byggestrømskasse blir plassert ved og tilkoblet i nærmeste mast, fordelingsskap eller nettstasjon i henhold til netteiers retningslinjer. Dersom det ikke er tilkoblingsmulighet ved ønsket plassering, vil skapet bli tilkoblet på nærmeste egnede sted.

Ønskes skapet montert på steder hvor det ikke finnes fordelingsnett, kan Nett-Tjenester være behjelpelig med å finne løsning. Påløpte tilleggskostnader vil da faktureres etter medgåtte timer og materiell for opp og ned montering.

Fakturering

Alle kostnader vedrørende leieforholdet vil normalt faktureres a-konto annenhver måned etter typisk årlig forbruk på den aktuelle størrelsen på byggestrømskassen. Nett-Tjenester står som kunde på måleren hos nettselskapet, og viderefakturerer forbruk til kunde. Til- og frakobling faktureres som et engangsbeløp på første faktura. Det blir ikke fakturert noe ekstra ved nedtak av skapet.
Kasseleie og fastbeløp faktureres forskuddsvis to måneder frem i tid. Kraft og nettleie avregnes etterskuddsvis. Dersom ikke måler blir avlest i leieperioden, blir forbruket stipulert. Det oppfordres til å lese av måleren i kassa hver måned slik at man er à jour i forhold til faktisk forbruk. Måleravlesning sendes til: maik_avregning@maik.no. Nett-Tjenester leser av måleren i kassen ved demontering, og faktisk forbruk blir avregnet på sluttavregningen.

Ansvar

 • En byggestrømskasse som er montert skal alltid betraktes som spenningssatt, og skapet skal ikke flyttes fra utplasseringsstedet av andre enn Nett-Tjenester.
 • Leietaker plikter å behandle byggestrømskasse med aktsomhet, slik at den ved demontering er i tilsvarende stand som ved montering.
 • Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker.
 • Leietaker plikter å tilse at utstyret behandles og brukes korrekt for å unngå å sette seg selv eller andre i fare.
 • Leietaker eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner i installasjonen i skapet. Dette skal kun utføres av Nett-Tjenester.
 • Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet uten at dette varsles skriftlig.
 • Jording og tilførselskabel må på ingen måte røres eller endres.
 • Ved manglende betaling forbeholder Nett-Tjenester seg retten til å frakoble og hente skapet, uten varsel og ansvar for følgekostnader.
 • Dersom det lokale el-tilsyn eller Nett-Tjenester finner feil eller mangler på kundens anlegg, vil kunde få en måned på seg til å utbedre dette. Nett-Tjenester kan utbedre feil for kundens regning. Blir ikke anlegget utbedret innen fristen vil Nett-Tjenester måtte se seg nødt til å koble fra anlegget.
 • Leietaker plikter å holde byggestrømskassen låst så ikke uvedkommende og barn kan få tilgang.
 • Det er ikke tillatt for kunde å tegne eget abonnement hos en strømleverandør på noen av Nett-Tjenesters målere uten at Nett-Tjenester har gitt skriftlig aksept for dette.
 • Leietaker må selv melde ifra til Nett-Tjenester når byggestrømskassen ønskes demontert.

Strømavbrudd

Strømutkobling av nettet på grunn av drifts- og vedlikeholdsmessig art kan forekomme. Da en byggestrømskasse er en provisorisk tilkobling vil ikke leietaker bli varslet om dette. Eventuelle kostnader eller ulemper leietaker måtte påføres som følge av dette kan ikke belastes Nett-Tjenester. Nett-Tjenester er kun ansvarlig for følgeskader når skaden er voldt med uaktsomhet fra Nett-Tjenester sin side.

Feil på byggestrømskasse

Opplever du feil på byggestrømskassen ring 488 48 490. Vi vil da ved feil sende ut servicemann for å feilsøke i normal arbeidstid (07:30-15:30, mandag-fredag) Er feilen på kundens anlegg eller skyldes feil bruk vil vi fakturere kunde for dette.

Kontakt

Ved spørsmål eller uklarheter ta kontakt med oss.
Tlf: 488 49 490 (07:30-15:30)

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+